YOTIE Book Day_2023/04/27 嘅精華影片嚟啦!!

世界閱讀日,劉小舉辦咗YOTIE Book Day ! 俾學生進入閱讀嘅魔法世界 !!

快啲嚟睇吓小朋友係當日嘅表現啦!!

#仁愛堂劉皇發夫人小學

#bookday